Książka z dzieciństwa moich dziadków

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie

ogłasza konkurs literacki

?Książka z dzieciństwa moich dziadków?

 

1.Tematem konkursu jest ulubiona książka z dzieciństwa babci lub dziadka uczestnika.

2. Celem konkursu jest: promowanie twórczości dzieci, kształcenie umiejętności pisania, wyrabianie wrażliwości literackiej, pogłębianie więzi międzypokoleniowej.

3.Konkurs adresowany jest do uczniów kl. 4-6 szkół podstawowych.

Książka z dzieciństwa moich dziedków

4.Każdy uczestnik może zgłosić jedną, samodzielnie napisaną pracę w dowolnej formie wypowiedzi. Wymagania techniczne: wydruk komputerowy, objętość 1-2 strony A4, czcionka Times New Roman 14.

5.Do tekstu literackiego można dołączyć zdjęcie (w formie tradycyjnej lub elektronicznej) dziadka i/lub babci z dzieciństwa oraz współczesne przedstawiające uczestnika konkursu wraz z babcią i/lub dziadkiem, które w przypadku nagrodzonych prac zostaną wyeksponowane na wystawie w bibliotece. Po zakończeniu projektu zostaną zwrócone uczestnikowi. 

6.Każda praca powinna zawierać następujące dane:

– imię i nazwisko oraz wiek autora,

– nazwę i adres szkoły oraz klasę,

– imię, nazwisko oraz telefon opiekuna.

7.Prace należy dostarczyć do Sekcji Historii Miasta (Biblioteka Główna przy ul. J. Dąbrowskiego 6, 83-110 Tczew) w terminie do 31 marca 2014 roku.

8.Ogłoszenie wyników nastąpi 16 kwietnia 2014 roku. Nagrody zostaną wręczone podczas otwarcia wystawy przygotowanej z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

9.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nadesłanych prac w prowadzonej działalności statutowej.

10.Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników oraz ich opiekunów w celach promocyjnych.

11.Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.