Patron biblioteki

Aleksander Skultet (Aleksander Sculteti) – kanonik, kanclerz kapituły katedralnej, historyk, filozof, geograf, myśliciel, a także znakomity kartograf. Przedstawiciel renesansu, przyjaciel i bliski współpracownik Mikołaja Kopernika. Urodził się ok. 1485 roku w Tczewie w mieszczańskiej rodzinie. Tu ukończył szkołę parafialną. Następnie uczył się we włocławskim gimnazjum, studiował w Krakowie i we Włoszech, gdzie uzyskał doktorat z prawa.  Z wykształcenia był prawnikiem i teologiem. W latach 1509–1516 pracował jako notariusz publiczny w Kurii Rzymskiej. Po powrocie do kraju otrzymał kanonię warmińską i pełnił funkcję kanclerza kapituły. Opracował pierwszą mapę Inflant, a we współpracy z Mikołajem Kopernikiem zebrał i usystematyzował kartografię ziem pruskich, które przepadły bezpowrotnie, podobnie jak i inne mapy warmińskich myślicieli.  Jest autorem Chronographii sive Annales omnium fere regum… (Chronologia świata, czyli kronika wszystkich panujących królów, książąt i władców od stworzenia świata).

Jako pierwszy w historii piśmiennictwa polskiego naukowiec opracował spis wydarzeń historycznych z dziejów ludzkości za lata 1041-1545, z wymienieniem władców najważniejszych państw. Dzieło zadedykował swojemu protektorowi z okresu rzymskiego, kardynałowi Aleksandrowi Farnese.

Sculteti napisał także genealogię królów polskich oraz księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna, a także kronikę prusko-warmińską. Zmarł w 1564 roku w Rzymie. W styczniu 1979 roku został patronem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.