Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-28. Zweryfikowano: 2024-02-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część filmów, w tym ze źródeł zewnętrznych, nie posiada napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Fergon, admin@biblioteka.tczew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 531 35 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
 • zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład
 • przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
 • opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie
 • Adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 6, 83-110 Tczew
 • E-mail: mbp@biblioteka.tczew.pl
 • Telefon: 58 531 35 50
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Filia nr 1, ul. Wyzwolenia 1
  • Filia biblioteki mieści się na parterze budynku z wejściem na poziomie chodnika; brak barier architektonicznych w postaci schodów oraz progów, w związku z czym nie ma potrzeby stosowania pochylni, wind czy platform. Wejście prowadzi bezpośrednio do wypożyczalni. Wewnątrz znajduje się także toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
  • W odległości 100 metrów od wejścia znajdują się miejsca parkingowe z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku brak oznaczeń dla osób niepełnosprawnych, informacji głosowych czy  pętli indukcyjnych.
  • Wstęp z psem asystującym jest dozwolony.
  • Tłumacz języka migowego nie jest dostępny.
 2. Filia nr 2, ul. Konarskiego 15
  • Filia biblioteki mieści się na parterze budynku z wejściem na poziomie chodnika; brak barier architektonicznych w postaci schodów oraz progów, w związku z czym nie ma potrzeby stosowania pochylni, wind czy platform. Wejście prowadzi bezpośrednio do wypożyczalni.
  • W odległości 30 metrów od wejścia znajdują się miejsca parkingowe z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku brak oznaczeń dla osób niepełnosprawnych, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
  • Wstęp z psem asystującym jest dozwolony.
  • Tłumacz języka migowego nie jest dostępny.
 3. Filia nr 3, ul. Jagiełły 8
  • Filia biblioteki mieści się na parterze budynku z wejściem na poziomie chodnika; brak barier architektonicznych w postaci schodów oraz progów, w związku z czym nie ma potrzeby stosowania pochylni, wind czy platform. Wejście prowadzi do wypożyczalni przez prosty korytarz do oznaczonego wejścia. W korytarzu znajduje się także toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
  • W odległości 50 metrów od wejścia znajdują się miejsca parkingowe z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku brak oznaczeń dla osób niepełnosprawnych, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
  • Wstęp z psem asystującym jest dozwolony.
  • Tłumacz języka migowego nie jest dostępny.
 4. Filia nr 4, ul. Pionierów 7
  • Filia biblioteki mieści się na parterze budynku z wejściem na poziomie chodnika; brak barier architektonicznych w postaci schodów oraz progów, w związku z czym nie ma potrzeby stosowania pochylni, wind czy platform. Wejście prowadzi bezpośrednio do wypożyczalni.
  • W pobliżu biblioteki brak miejsc parkingowych.
  • W budynku brak oznaczeń dla osób niepełnosprawnych, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
  • Wstęp z psem asystującym jest dozwolony.
  • Tłumacz języka migowego nie jest dostępny.
 5. Budynek Główny: Filia nr 6 – Czytelnia Popularnonaukowa, Filia nr 5 – Mediateka, ul. Jarosława Dąbrowskiego 6
  • Filie biblioteki mieszczą się w budynku z wejściem na poziomie chodnika; w budynku znajdują się schody, jednak dostępna jest winda umożliwiająca dotarcie osobom niepełnosprawnym do wszystkich pomieszczeń dostępnych dla czytelników i gości; w korytarzu znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
  • Bezpośrednio przed wejściem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku brak oznaczeń dla osób niepełnosprawnych, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
  • Wstęp z psem asystującym jest dozwolony.
  • Tłumacz języka migowego nie jest dostępny.
 6. Filia nr 8, ul. Kościuszki 2
  • Do głównego wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich; wewnątrz brak barier architektonicznych w postaci schodów oraz progów. Wejście prowadzi bezpośrednio do wypożyczalni. W pobliżu wejścia znajduje się także toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
  • W odległości 100 metrów od wejścia znajdują się 3 parkingi z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku brak oznaczeń dla osób niepełnosprawnych, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
  • Wstęp z psem asystującym jest dozwolony.
  • Tłumacz języka migowego nie jest dostępny.
 7. Filia nr 7, ul. Ks. Wł. Młyńskiego 4
  • Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich; brak barier architektonicznych w postaci schodów oraz progów, w związku z czym nie ma potrzeby stosowania pochylni, wind czy platform. Wejście prowadzi do korytarza z oznaczonym wejściem do wypożyczalni. W korytarzu znajduje się także wejście do toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
  • W pobliżu wejścia znajdują się miejsca parkingowe z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku brak oznaczeń dla osób niepełnosprawnych, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
  • Wstęp z psem asystującym jest dozwolony.
  • Tłumacz języka migowego nie jest dostępny.
 8. Sekcja Historii Miasta, ul. Kościuszki 2
  • Sekcja Historii Miasta mieści się na I piętrze budynku przy ul. Kościuszki 2, z wejściem wspólnym z Czytelnią Popularnonaukową. Do głównego wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich, a od wejścia do windy na I piętro należy przejechać przez wypożyczalnię Filii nr 8. Z klatki schodowej do pomieszczenia Sekcji Historii Miasta prowadzi jeden przedsionek, w którym znajduje się także wejście do toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Cała droga od wejścia do budynku do pomieszczenia SHM pozbawiona jest progów, schodów i innych barier architektonicznych.
  • W odległości 100 metrów od wejścia znajdują się 3 parkingi z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku brak oznaczeń dla osób niepełnosprawnych, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
  • Wstęp z psem asystującym jest dozwolony.
  • Tłumacz języka migowego nie jest dostępny.

Ułatwienia w korzystaniu z Biblioteki

  Biblioteka udostępniła użytkownikom urządzenia do zwrotu książek (wrzutnie książek) oraz odbioru książek (książkomat).
 • Wrzutnie dostępne są w pięciu lokalizacjach: przed wejściem do Filii nr 1 (ul. Wyzwolenia 1), Filii nr 2 (ul. Konarskiego 15), Filii nr 3 (ul. Jagiełły 8), Filii nr 7 (ul. Ks. Młyńskiego 4) i Filii nr 8 (ul. Kościuszki 2).Wszystkie urządzenia czynne są całodobowo, a korzystać z nich można bez wchodzenia do pomieszczeń biblioteki.
 • Książkomat znajduje się przy wejściu do Filii nr 8 przy ul. Kościuszki 2. Umieszczony jest na podjeździe dla wózków inwalidzkich. Można odbierać w nim całodobowo książki zamówione wcześniej w Filii nr 8 oraz Czytelni Popularnonaukowej (osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną).

Aplikacje mobilne

Brak