Konkurs plastyczny „Zima w Tczewie”

Konkurs

Celem konkursu jest kształtowanie umiejętności plastycznych, uwrażliwienie na sztukę, promowanie twórczości dziecięcej, rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem, wzmacnianie poczucia więzi z ?małą? Ojczyzną. Tematyką konkursu jest miasto Tczew ukazane w zimowej aurze.

1.Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz podopiecznych środowiskowych domów samopomocy i zostanie przeprowadzony w kilku kategoriach wiekowych.

2.Każdy uczestnik może zgłaszać maks. jedną, indywidualną i samodzielnie wykonaną pracę w wybranej płaskiej technice plastycznej w formacie A3 lub A4.

3.Każda praca winna zawierać na rewersie następujące dane:

  •  imię, nazwisko, wiek autora,
  •  nazwę i adres szkoły/placówki oraz w przypadku uczniów klasę,
  • imię i nazwisko oraz telefon opiekuna.

4.Jury powołane przez organizatora oceni prace i przyzna nagrody. Z wynikami konkursu będzie można zapoznać się na stronie internetowej: www.mbp.tczew.pl od 10 marca.

5.Prace można składać w Bibliotece Głównej przy ul. J. Dąbrowskiego 6 (Sekcji Historii Miasta) do 28 lutego 2014 roku.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników i ich opiekunów oraz wykorzystania prac w działalności statutowej.

7.Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.