Archiwum przetargów

PRZETARG 2013

Tczew: Dostawa gazu ziemnego do kotłowni Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tczewie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 6 oraz do instalacji znajdującej się w pomieszczeniu przy ulicy Pionierów 7

Numer ogłoszenia: 379534 – 2013;
data zamieszczenia: 18.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im.Aleksandra Skulteta, ul. Jarosława Dąbrowskiego 6, 83-100 Tczew, woj. pomorskie, tel. 058 5313637, faks 058 5313637.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gazu ziemnego do zasilania kotłowni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 6 oraz do instalacji znajdującej się w pomieszczeniu przy ulicy Pionierów 7.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa gazu ziemnego oraz świadczenie usług przesyłowych i dystrybucji gazu, do zasilania kotłowni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 6 oraz do instalacji znajdującej się w pomieszczeniu przy ulicy Pionierów 7 w okresie od 01.09.2013 do 31.08.2014 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.20.00.00-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Dostawa gazu ziemnego do zasilania kotłowni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 6.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, Pomorski Odział Obrotu Gazem w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, kraj/woj. Pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 93357,00

 • Oferta z najniższą ceną: 93357,00 / Oferta z najwyższą ceną: 93357,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Dostawa gazu ziemnego do zasilania kotłowni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ulicy Pionierów 7.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, Pomorski Odział Obrotu Gazem w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, kraj/woj. Pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4428,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4428,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4428,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego, który ze względu na przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze może realizować tylko jeden wykonawca.

PRZETARG 2012

Tczew: Dostawa gazu ziemnego do kotłowni Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tczewie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 6

Numer ogłoszenia: 359946 – 2012;
data zamieszczenia: 21.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im.Aleksandra Skulteta, ul. Jarosława Dąbrowskiego 6, 83-100 Tczew, woj. pomorskie, tel. 058 5313637, faks 058 5313637.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gazu ziemnego do zasilania kotłowni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 6.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa gazu ziemnego oraz śwoadczenie usług przesyłowych i dystrybucji gazu, do zasilania kotłowni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 6 w okresie od 01.09.2012 do 31.08.2013 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.20.00.00-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa gazu ziemnego do zasilania kotłowni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, Pomorski Odział Obrotu Gazem w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, kraj/woj. Pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 89790,00

 • Oferta z najniższą ceną: 89790,00 / Oferta z najwyższą ceną: 89790,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego, który ze względu na przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze może realizować tylko jeden wykonawca.

PRZETARG 2010

Tczew: Dostawa gazu ziemnego do zasilania kotłowni Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tczewie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 6 oraz przy ul. Pionierów 7

Numer ogłoszenia: 95709 – 2010;
data zamieszczenia: 23.04.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im.Aleksandra Skulteta, ul. Jarosława Dąbrowskiego 6, 83-100 Tczew, woj. pomorskie, tel. 058 5313637, faks 058 5313637.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gazu ziemnego do zasilania kotłowni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 6 oraz przy ul. Pionierów 7.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa gazu ziemnego do zasilania kotłowni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 6 oraz przy ul. Pionierów 7.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa gazu ziemnego do zasilania kotłowni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Pomorski Odział Obrotu Gazem w Gdańsku, Gazownia Gdańska Biuro Obsługi Klienta Tczew, Kołłątaja 5, 83-110 Tczew, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 168000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 168000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 168000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 168000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa gazu ziemnego do instalacji znajdującej się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Pionierów 7

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Pomorski Oddział Obrotu Gazem w Gdańsku, Gazownia Gdańska Biuro Obsługi Klienta Tczew, ul. Kołłątaja 5,, 83-110 Tczew, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 12000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12000,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego, którą ze względu na przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze może realizować tylko jeden wykonawca.

********************* PRZETARG 2007 *********************

Tczew, dnia 18.10.2007 r.

Wyniki przetargu nieograniczonego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę książek – nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

Na przetarg wpłynęły oferty:

Pakiet 1: literatura piękna dla dorosłych – wpłynęła 1 oferta:
1. „L&L”Firma Dystrybucyjno – Wydawnicza Gdańsk, ul. Budowlanych 64 F – cena 19.858,97 zł brutto

Pakiet 2: książki dla dzieci i młodzieży – wpłynęła 1 oferta:
1. „L&L” Firma Dystrybucyjno – Wydawnicza Gdańsk, ul. Budowlanych 64 F – cena 9.969,73 zł brutto

Pakiet 3: literatura naukowa i popularnonaukowa – nie wpłynęła żadna oferta

Wybrano ofertę:

Pakiet 1 – wybrano ofertę nr 1, której treść jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz mieści się w wartości szacunkowej zamówienia jaką MBP zamierza przeznaczyć na w/w przedmiot zamówienia.

Pakiet 2 – wybrano ofertę nr 1, której treść jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz mieści się w wartości szacunkowej zamówienia jaką MBP zamierza przeznaczyć na w/w przedmiot zamówienia.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta
83-110 Tczew, ul. Jarosława Dąbrowskiego 6 woj. Pomorskie
zwana dalej Zamawiającym
ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę książek – nowości wydawniczych
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

Numer ogłoszenia: 185697-2007, data zamieszczenia: 06.10.2007 ;

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22113000-5

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.mbp.tczew.pl, można ją również odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 16, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w przedmiocie dostawy książek na każdy rodzaj literatury tj. odrębnie dla:

a) Pakiet 1: literatura piękna dla dorosłych – 985 egzemplarzy
b) Pakiet 2: książki dla dzieci i młodzieży – 785 egzemplarzy
c) Pakiet 3: literatura naukowa i popularnonaukowa – 898 egzemplarzy

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Termin realizacji zamówienia: 20.11.2007 r.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

4.1 spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163, z póź. zm.)

4.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ww. Ustawy

W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać:

5.1 aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.2 oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy,

5.3 wykaz realizowanych dostaw o podobnym charakterze z ostatnich 3 lat z podaniem ich wartości, terminów oraz odbiorców.

6. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

7. Przy wyborze i ocenie złożonych ofert zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium:
cena – 100%.

8. Oferty należy złożyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 6, do dnia 18.10.2007 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.10.2007 r. o godz. 10:30

9. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

10. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Katarzyna Waldecker: tel. (058) 531-36-37 w. 16
Hanna Brzezińska: tel. (058) 531-36-37 w. 20

Załączniki:

Specyfikacja

Ogłoszenie

Załącznik 1, Załącznik 1a, Załącznik 1b, Załącznik 1c

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

*************************** KONIEC PRZETARGU 2007 *************************** Wyniki przetargu

Tczew, dnia 18.12.2006 r.

Wyniki przetargu nieograniczonego

o wartościponiżej 60 000 EURO

Na sprzedaż i dostawę prasy do Miejskiej Biblioteki Publicznej

oraz filii bibliotecznych na terenie Tczewa

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie informuje o wynikach postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę prasy do Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz filii bibliotecznych na terenie Tczewa:

wybrano ofertę:

„GARMOND PRESS – Warszawa” Sp. z o.o, Oddział Gdańsk, 80-719 Gdańsk, ul. Litweska 11/13 – na kwotę 19.473,60 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca spełnia wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaoferował najniższą cenę przy zastosowaniu jedynego kryterium : cena 100%.

tytul: wyniki przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie, ul. J. Dąbrowskiego 6 zwana dalej Zamawiającym ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę prasy do MBP oraz filii bibliotecznych na terenie Tczewa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.mbp.tczew.pl, można ją również odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 16, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 14 00 Przedmiot zamówienia figuruje we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod numerem 22200000-2 –gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny Wymagany termin realizacji: od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: – spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19,poz.177 z póź. zm.), – nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ww. ustawy, – uwzględnią w swojej ofercie wszystkie wymagania podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty niekompletne będą przez komisję przetargową odrzucone. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Przy wyborze i ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium cena – 100% Zamkniętą kopertę oznaczoną nazwą zadania: „Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę prasy do MBP w Tczewie oraz filii bibliotecznych na terenie Tczewa” należy złożyć w sekretariacie MBP w Tczewie przy ul. J. Dąbrowskiego 6, pok. nr 16, I piętro do dnia 15.12.2006 r. do godz. 10 00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.12.2006 r. o godz. 10 30 . Wykonawcy zostaną związani ofertą przez 30 dni od daty upływu składania ofert. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Hanna Brzezińska, pokój nr 20, tel./fax (058) 531-36-37, 531-35-50.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5